Algemene voorwaarden


Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden van Pyoen Advies & Management (verder ook genoemd: het bureau) zijn van toepassing op en bindend voor alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Pyoen Advies & Management en opdrachtgevers. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover de opdrachtgever daarover schriftelijk overeenstemming heeft bereikt met Pyoen Advies & Management
3. Partijen zullen zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst schaden.


Offertes en aanvaarding opdrachten

4. Alle offertes van Pyoen Advies & Management zijn vrijblijvend en blijven tot drie maanden na datum uitbrengen geldig.
5. Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever verstrekt zijn bij of naar aanleiding van de briefing en de aanvraag tot offerte; van de juistheid van deze gegevens mag Pyoen Advies & Management uitgaan.
6. De overeenkomst tot opdracht komt tot stand doordat de opdrachtgever de door Pyoen Advies & Management offerte schriftelijk accepteert. Dit kan plaatsvinden door het voor akkoord ondertekenen van de uitgebrachte offerte of van een ander voorstel tot overeenkomst of door een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever.
7. Pyoen Advies & Management mag geen opdrachten aanvaarden waarvan het bureau behoort te begrijpen dat uitvoering ervan strijdig is met de belangen van bestaande opdrachtgevers. Pyoen Advies & Management is gehouden bij aanvaarding van nieuwe opdrachten het aspect strijdigheid zorgvuldig te onderzoeken. Alleen met schriftelijke toestemming van de betrokken opdrachtgevers mag Pyoen Advies & Management een dergelijke opdracht aannemen. Opdrachtgever zal zijn toestemming alleen onthouden wanneer een dergelijke opdracht zijn belangen wezenlijk schaadt.


Uitvoering: wederzijdse verplichtingen en tussentijdse wijzigingen

8. Pyoen Advies & Management verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
9. Pyoen Advies & Management verbindt zich door het aanvaarden van de opdracht tot het bij de uitvoering streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
10. Beide partijen zullen meewerken aan overeengekomen afspraken en procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk geven nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd.
11. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de overeengekomen en schriftelijk vastgelegde (geschatte) termijn. Indien overschrijding van die termijn dreigt, verplicht Pyoen Advies & Management zich om zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen.
12. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden, waaronder die van derden die werken onder verantwoordelijkheid van Pyoen Advies & Management , uit te breiden of te wijzigen.
13. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Pyoen Advies & Management dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
14. Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen werkzaamheden beïnvloedt, zal Pyoen Advies & Management haar werkzaamheden overeenkomstig aanpassen en zal de opdrachtgever, voor zover de wijziging voor Pyoen Advies & Management meerwerk met zich meebrengt, dit meerwerk vergoeden.
15. Indien de tussentijdse wijziging leidt tot minderwerk, zal de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding niet kunnen worden gewijzigd, tenzij anders is overeengekomen.
16. Opdrachtgever verplicht zich tijdig alle documenten en gegevens die Pyoen Advies & Management nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht aan haar te verstrekken.
17. Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig ter beschikking stellen van (tijd en arbeid van) eigen medewerkers die bij de werkzaamheden van Pyoen Advies & Management betrokken zijn, voor zover overeengekomen.
18. Indien overeengekomen en zodra Pyoen Advies & Management daarom verzoekt, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor een eigen werkruimte met telefoon, fax en/of datanetaansluitingen op zijn locatie ten behoeve van Pyoen Advies & Management.


Duur en beëindiging opdrachten

19. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor het beëindigen dan wel continueren van de overeenkomst.
20. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds door één van de partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn bedraagt bij opdrachten met een looptijd tot drie maanden één maand, met een looptijd van meer dan drie maanden tot een jaar twee maanden en met een looptijd langer dan een jaar drie maanden. Onder looptijd wordt de gehele periode met inbegrip van eventuele contractverlengingen verstaan waarbinnen aan (nagenoeg) dezelfde opdracht is gewerkt.
21. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze verplicht Pyoen Advies & Management gedurende de opzegtermijn zoals bedoeld onder artikel 20 een maandelijks bedrag te betalen ter hoogte van het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de opdracht geduurd heeft). Dit bedrag is verrekenbaar met de declaraties voor binnen het contract overeengekomen werkzaamheden die de opdrachtgever Pyoen Advies & Management tijdens de opzegtermijn laat verrichten.
22. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door Pyoen Advies & Management kan het bureau geen aanspraak maken op enige vorm van vergoeding anders dan voor binnen het contract overeengekomen werkzaamheden die het bureau tijdens de opzegtermijn verricht. Pyoen Advies & Management is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de opdracht normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de opdrachtgever anders beslist.
23. Indien het bureau gedurende een periode van tenminste drie maanden ten gevolge van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is geweest de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is opdrachtgever gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen, zonder dat het bureau recht heeft op een vergoeding als bedoeld in de artikelen 21 en 22.


Honoraria, kosten en declaraties

24. De honorering van Pyoen Advies & Management geschiedt, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen, op basis van uur-, dagdeel- of dagtarieven. Andere mogelijke beloningen zijn een vaste vergoeding per tijdseenheid (bij interim contracten) of een aanneemsom (per project of opdracht).
25. Pyoen Advies & Management is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Voor lopende contracten is dit beperkt tot ten hoogste eenmaal per jaar en niet eerder dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Verhogingen zoals hiervoor bedoeld, worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
26. Naast de in artikel 24 bedoelde beloningen zijn verschuldigd de reistijd en de reis- en verblijfkosten, alsmede de kosten van derden die door Pyoen Advies & Management  in het kader van de opdracht zijn ingeschakeld. Reistijd wordt berekend en gedeclareerd op basis van het geldende uurtarief.
27. Pyoen Advies & Management is verplicht een uren- en kostenverantwoording bij de declaraties te voegen indien zulks bij de contractsluiting is overeengekomen.
28. Alle overeengekomen bedragen worden verhoogd met omzetbelasting.
29. Pyoen Advies & Management declareert in principe maandelijks het over een kalendermaand (eventueel afgerond naar hele weken) verschuldigde honorarium en de overige kosten. Overeengekomen kan worden dat Pyoen Advies & Management hierop een voorschot in rekening brengt. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
30. De betalingstermijn voor declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever vanaf het verstrijken van de betalingstermijn over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
31. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag zijn gemaakt, met een minimum van 15% van het in te vorderen bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
32. Pyoen Advies & Management is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt. Bovendien is Pyoen Advies & Management gerechtigd de tussen de opdrachtgever en het bureau bestaande overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien. De gevolgen en de kosten van opschorting, staking en/of ontbinding zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever en laten de betalingsverplichtingen aan Pyoen Advies & Management onverlet.
33. In principe voldoet de opdrachtgever de kosten van derden rechtstreeks. Verloopt betaling via Pyoen Advies & Management, dan is het bureau gerechtigd tot het berekenen van een redelijke opslag om rente en risicolasten te dekken. Ook is Pyoen Advies & Management dan gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.


Intellectueel eigendom

34. Het (intellectuele) eigendom van voorstellen die deel uitmaken van offertes en bijbehorende stukken en het (intellectuele) eigendom van adviezen, modellen, cursorisch materiaal en andere in het kader van de opdracht opgestelde documenten en programma’s berust bij Pyoen Advies & Management.
35. Opdrachtgever is gerechtigd de hier bedoelde stukken te vermenigvuldigen, echter uitsluitend voor gebruik binnen de eigen organisatie, zoals bedoeld is in de overeengekomen opdrachtomschrijving. Openbaarmaking kan alleen geschieden na van Pyoen Advies & Management verkregen schriftelijke toestemming.


Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en klachten

36. Pyoen Advies & Management toetst zijn werkzaamheden aan de algemeen geldende wettelijke normen en aan andere algemeen geldende regelingen en gebruiken. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van een opdracht berust bij de opdrachtgever. Indien een klacht, voortvloeiende uit een opdracht, tegen een opdrachtgever wordt ingediend of een vordering in rechte wordt gesteld beslist de opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met Pyoen Advies & Management. Indien (ook) Pyoen Advies & Management in rechte wordt aangesproken, heeft zij het recht zelfstandig – eventueel naast de opdrachtgever – verweer te voeren.
37. Pyoen Advies & Management is bij advieswerkzaamheden uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Pyoen Advies & Management van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij advisering in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
38. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Pyoen Advies & Management voor zijn advisering in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
39. Opdrachtgever vrijwaart Pyoen Advies & Management voor aanspraken van door het bureau bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen die zich in verband met de uitvoering begeven op het terrein van opdrachtgever en/of op dat van derden ter zake van door hen aldaar geleden schade.
40. Pyoen Advies & Management is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die het bureau voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Zaken reizen voor risico van de opdrachtgever.
41. Indien uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat uitingen in welke vorm dan ook bestemd voor derden zullen worden gedaan, dan zijn bedoelde uitingen voordat ze derden kunnen bereiken aan de goedkeuring van de opdrachtgever onderworpen. De goedkeuring van de opdrachtgever van voor derden bestemde uitingen heeft tot gevolg, dat Pyoen Advies & Management geen enkele aansprakelijkheid heeft voor eventuele schadelijke gevolgen van tijdens de uitvoering van de overeenkomst gedane uitingen. De opdrachtgever zal Pyoen Advies & Management ter zake van bedoelde schadelijke gevolgen vrijwaren.
42. Klachten tijdens de duur van de opdracht worden door Pyoen Advies & Management slechts in behandeling genomen indien en voor zover zij onverwijld schriftelijk ter kennis van het bureau zijn gebracht.
43. Klachten met betrekking tot het resultaat dienen binnen 30 dagen na het voltooien van de opdracht schriftelijk bij Pyoen Advies & Management te worden ingediend, op straffe van verval van rechten.
44. Klachten terzake van facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ter kennis van Pyoen Advies & Management te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben geaccepteerd.


Geheimhouding

45. Pyoen Advies & Management verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te onderkennen, geheim te houden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever mag Pyoen Advies & Management die geheimhouding doorbreken en/of op grond van een wettelijke plicht.
46. Pyoen Advies & Management heeft het recht derden bekend te maken dat het bureau van de opdrachtgever een opdracht heeft gekregen tenzij bij de contractsluiting anders is overeengekomen.


Geschillen

47. Indien naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Pyoen Advies & Management, dan zullen partijen trachten dit geschil in minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
48. Op overeenkomsten tussen Pyoen Advies & Management en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Pyoen Advies & Management en haar opdrachtgevers zullen, indien het minnelijk overleg als bedoeld in artikel 47 geen oplossing van het geschil heeft bewerkstelligd, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.